Herman Leisink, voorzitter - Stichting VHV (2024)

De oHerman Leisink, voorzitter - Stichting VHV (1)udsHerman Leisink, voorzitter - Stichting VHV (2)te vakbond

‘De oudste vakbeweging van Nederland is de Typografenbond. Deze ontstond in 1866 en dat maakt FNV Kiem de oudste vakbond in de grafische en communicatieve wereld in Nederland. In 1991 is FNV Kiem op projectmatige basis begonnen voor de Grafische Bond, de Kunstenbond, de Journalistenbond en Dienstenbond voor de sectoren uitgeverijen en audiovisueel. Eind 1997 zijn deze diverse onderdelen gefuseerd waarbij de journalisten zelfstandig gebleven zijn.’

Niet iedere dag op het Museumplein

‘Het staat voor mij buiten kijf dat een goede ideologie goed moet worden geďmplementeerd in de bedrijfsmatige aanpak. Zonder hart van een vereniging, een ideologie en een beweging verheft een bedrijfsmatige aanpak zich niet boven de ambtenarij. Maar dat kom je niet iedere dag tegen. Je staat niet iedere dag op het Museumplein en je voert niet iedere dag bloedstollende onderhandelingen. Een ideologie is voor mij een samenspel van de ideeën van mensen en hoe zij vinden dat de wereld eruit zou moeten zien. Er bestaat geen coherente ideologie die de eeuwen overleeft, maar het zijn sterke opvattingen van mensen hoe zij vinden dat de ordening eruit moet zien en dat via het collectieve willen bereiken. Ik denk dat het een fout is van de vakbond om te denken dat alles collectief herleidbaar is. Maar dat is het oude aureool van de vakbeweging en de arbeidersbeweging.’

Twee eeuwen polderen

‘Het woord polderen wordt vaak gebruikt, maar als ik naar de grafische industrie kijk, een belangrijke sector binnen FNV Kiem, dan bestaat daar al sinds twee eeuwen een systematiek van samenwerking. Deze cultuur van samenwerking heeft veel goeds gebracht, en dat spreekt mij aan.’

Erbarmelijke omstandigheden

‘De marktwerking van nu vind ik, in het algemeen gezegd, een absolute vooruitgang, evenals de gang van zaken in bedrijven als het gaat om human resources management, overigens mede uitgevonden door de vakbeweging. Daar staat wel tegenover dat er een groei is van armoede aan de onderkant van de samenleving en dat er nog steeds bedrijven bestaan waar de omstandigheden erbarmelijk zijn. De mensen die het het hardst nodig hebben zijn geen lid van de vakbond omdat ze óf niet werken óf geen geld hebben en wij ze niet zien staan, een enkeling daargelaten. De Majoor Boshardts en de voedselbanken doen dat, maar wij niet. We zijn wel van de emancipatie maar we komen niet in alle haarvaten van de samenleving.’

Niet de kerk, maar de leer

‘Normen en waarden zijn voor mij niet enkel regels en ratio, maar geven tevens uitdrukking aan cultuur en emoties. De FNV heeft volgens mij voldoende normen en waarden, alhoewel je de levensbeschouwelijke en de geloofsimpulsen wel moet zoeken. Daarbij gaat het me niet om de kerk als wel om de leer.’

Mededogen

‘Ik zie dat er binnen de vakbond vanuit allerlei mooie motieven nog wel eens geschreeuwd kan worden, terwijl het er bij mij vooral om gaat: Waar komt het uit voort en wat wil je bereiken? Als er zaken bereikt zijn, hoor je vaak geluiden van: We hebben ingeleverd en niet het onderste uit de kan gehaald. Ik vraag me af waar dat vandaan komt. Staat er ergens in de evolutie geschreven dat alles onder uit de kan gehaald moet worden? Hoe zit het met compromissen als een prima volgende stap? Waar zit het mededogen als het nu even niet anders kan. Mag de zogenaamde tegenpartij ook even moeite hebben om zich aan te passen aan het nieuwe machtsevenwicht?’

Heroďsch

‘Ik haal de tijd aan dat staken nog verboden was. Toen zijn mensen gewoon de straat op gegaan met gevaar voor eigen leven. Voor die mensen heb ik enorme bewondering. De eerste organisatievorming van de vakbeweging stamt van voor 1900, die moeizame pogingen vind ik heroďsch. Niet alleen vanwege het strijdbare, maar vooral vanwege het vermogen van die mensen om elkaar vast te houden en samen een alternatief wereldbeeld in de markt te zetten. Alles moest met halve centen bij elkaar worden geschraapt; het was in die tijd geen vetpot. Ik denk ook dat velen zich hebben opgeofferd voor een hoger ideaal terwijl ze zichzelf daarmee tekort hebben gedaan in hun eigen persoonlijke omstandigheden of die van hun gezin. Je kunt je tegenwoordig afvragen of het dat allemaal waard was, maar ik denk dat in die tijd die vraag niet aan de orde was, want het was binnen de maatschappelijke omstandigheid van die tijd.’

Allemaal failliet

‘Ik betwijfel of de FNV in de huidige vorm over 10 jaar nog bestaat. Het ledenaantal daalt. De contributies wegen niet op tegen de kosten van de dienstverlening. Mensen zeggen: ‘Ik betaal waar ik zelf wat aan heb maar voor een ander betalen wil ik niet.’ Volgens mij zal de solidariteit of collectiviteit uiteindelijk meer van geval tot geval bekeken moeten worden. Het organisatietype van de vakbond waarbij we van de contributie van de leden de dure dienstverlening betalen, is aan zijn eind. En iedere bond, of die nou wil of niet, als ze goed kijken, hebben ze allemaal een onrendabele bedrijfsvoering. Ik verwacht dat de beweging rondom het vak en de werknemers er nog wel zal zijn, maar ik weet niet of dat in de huidige vorm zal zijn. Ik juich niet toe dat de bond verdwijnt, maar ik juich wel toe dat de vakbeweging innoveert. En ik zie nog niet heel veel tekenen op dit moment. Ik zie niettemin toch een goed vooruitzicht voor het concept dat wij hier in Nederland met z’n allen hebben, maar de financiële bron voor de vakbond als bedrijf droogt wel op. Dat is wel het grote probleem. Voor de vakbond zal het de kunst moeten worden om met acties geld van georganiseerden én ongeorganiseerden op te halen en daarmee resultaten te behalen. Ik ben zelf ook ongeorganiseerd op het terrein van milieu of mensenrechten. Ik ben geen lid, maar ik geef wel financiële steun. Veel mensen zijn geen lid van organisaties, maar gooien wel geld in de collectebus van een Amnesty of de Dierenbescherming. ‘Ik denk dat wij twee problemen hebben, de geldstroom droogt op en de participatie neemt af. Deze vakbeweging is dood als mensen alleen nog maar willen gebruiken zonder te participeren. Zonder participatie is het verenigingsmodel dood en ontstaat er beleidsarmoede. De acties in 2004 op het Museumplein zie ik als een eruptie die eens in de zoveel tijd voorkomt.’

Empower yourself

‘FNV Kiem is de bond voor de creatieve industrie. Binnen deze nogal atypische industrie begint FNV Kiem met een nieuwe dienstverlening die georiënteerd is op het afnemen van diensten tegen een bepaalde prijs. Er is een internetsite gericht op de multimediale industrie en men kan daar van de dienstverlening van FNV Kiem gebruik maken. Daar moeten ze voor betalen en ze kunnen geen lid van ons worden. We hebben namelijk ontdekt dat ze geen lid van ons willen worden en dat moeten ze dan vooral ook niet doen. Op deze manier lossen we het probleem van een te lage contributie ook direct op. Het gaat om juridische hulp, maar het is ook mogelijk om een vakbondsbestuurder te krijgen die voor hen een collectieve zaak uit onderhandelt. Je zou het een zaakwaarnemer kunnen noemen. Onze slogan is: ‘Zeker van je zaak’. Dus als je ons inhuurt dan komt het wel goed. Maar dan vanuit van empower yourself en daar is bij de mens van nu behoefte aan.’

Statement

‘Ter ere van het 12˝ jarig jubileum van FNV Kiem heb ik met een redactiegroep een boek geschreven waarin een globaal overzicht van feitelijke ontwikkelingen met betrekking tot inzet, koers en resultaten van FNV KIEM als nieuwe sectorbond vanuit verschillende invalshoeken in beeld is gebracht.32 Dit overzicht is gelardeerd met diverse tweegesprekken tussen onder meer onderhandelaars aan werkgevers- en werknemerskant en toenmalige voorzitters. De achterliggende gedachte was dat er behoefte was aan een statement over de identiteit.’
Bert Breij
Het interview met FNV-Kiemvoorzitter Herman Leisink is opgenomen in Twee miljoen leden, 25 voorzitters, 2009

Herman Leisink, voorzitter - Stichting VHV (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 5692

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.